Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ

НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОНЛАЙН УСЛУГА НА ИНТЕРНЕТ АДРЕС: exam-training.online

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Настоящите общи условия за ползване на електронен магазин за предоставяне на онлайн услуга на интернет адрес: exam-training.online (наричани по-нататък „Общи условия“) уреждат правилата за използване на електронния магазин за предоставяне на онлайн услуга на интернет адрес: exam-training.online и сключването по електронен път чрез интернет сайт – електронен магазин на интернет адрес: exam-training.online на договор от разстояние между Продавача и Потребителя, предвиждащ задължение за Потребителя да извърши плащане.

1.1. Продавачът –  „Екзам трейнинг“ ЕООД, ЕИК 205703595, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1142, ул. „6-ти септември“ № 44, ет. 1, ап. 1, тел. за контакт: +359 2987 99 58, електронна поща на адрес (имейл): [email protected]. предоставя на Потребителя срещу заплащане онлайн услуга за определен период от време, избран от Потребителя, чрез сключване на договор от разстояние чрез електронен магазин на интернет адрес: exam-training.online.

1.2. Електронният магазин е собственост на Продавача. Продавачът администрира електронния магазин под формата на интернет сайт на следния интернет адрес: „exam-training.onlineи под домейните му. Можете да се свържете с Продавача на посочените по-горе в т. 1.1. контакти. Телефонният разговор за връзка е на цената на един градски разговор.

1.3. Дефиниции:

Думите и изразите, използвани по-долу в настоящите Oбщи условия имат следното значение:

(а) Потребител – всяко физическо лице, юридическо лице или друго правно образувание, което сключва договор от разстояние чрез електронния магазин на интернет адрес: exam-training.online.

(б) Електронен магазин – това е електронният магазин под формата на интернет сайт: exam-training.online и неговите поддомейни.

(в) Уебсайт – това е интернет адресът: exam-training.online и неговите поддомейни.

(г) Поръчка – представлява комуникационна форма между Продавача и Потребителя чрез която Потребителят заявява на Продавача чрез електронния магазин желанието си да ползва Услуга от електронния магазин срещу заплащане и чрез която се сключва договор от разстояние между Продавач и Потребител.

(д) Услуга – всяка услуга, предоставяна от Продавача в електронния магазин.

(е) Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Потребителя за предоставяне на онлайн услуга чрез интернет сайт – електронен магазин на интернет адрес: exam-training.online и поддомейните му, предвиждащ задължение за Потребителя да извърши плащане.

(ж) Съдържание:

 • цялото съдържание на Услугата;
 • цялото съдържание на електронния магазин;
 • цялата информация на Уебсайта, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Потребителя към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
 • всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на Продавача и/или друг Продавач на Потребител чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
 • информацията на Уебсайта, свързана с Услугите и/или прилаганите ценови листи от Продавача в определен период от време;
 • информацията на Уебсайта, касаеща Потребителите и свързана с Услугите и/или приложимите ценови листи от трети лица, с които Продавачът има сключени под всякаква форма партньорски договори;
 • данните на Продавача.

(з) Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Услугата, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

(и) Транзакция – представлява действието по прехвърляне на парична сума по банков път от банковата сметка на Потребителя по банковата сметка на Продавача и обратно.

(й) Ревю – писмена оценка от страна на ползвателя на Услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да изрази мнение дали Услугата отговаря или не на посоченото описание.

(к) Рейтинг – метод на изчисляване на нивото на задоволство на даден Потребител по отношение на определена Услуга. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всяка Услуга може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Потребител на дадена Услуга.

1.4. Настоящите Общи условия обвързват Продавача и всички Потребители на електронния магазин. Всяко използване на Електронния магазин от Потребителя означава, че Потребителят е запознат с Общите условия и е съгласен да ги спазва безусловно.

1.5. Продавачът си запазва правото да актуализира и изменя настоящите Общи, за да отразява всякакви промени на начина, по който електронният магазин функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания, като Общите условия обвързват Потребителите от момента, в който са публикувани в Уебсайта. В случай на такава промяна Продавачът публикува в Уебсайта изменената версия на Общите условия, поради което всички Потребители следва периодично да проверяват съдържанието на Общите условия. Към всеки Договор сключен чрез електронния магазин се прилагат Общите условия, които са били в сила към момента на сключването на Договора между Продавача и Потребителя.

 

1.6.   Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

 

1.7. Електронният магазин може да съдържа линкове към други уебсайтове. Продавачът не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и информацията, съдържаща се в тях.

 1. УСЛУГА:

Съдържание:

2.1. Услугата съдържа достъп до примерни тестове за подготовка за изпит за езикови сертификати,  включвани изцяло по преценка на Продавача.

2.2. Потребителят има възможност да ползва Услугата в определен период от време срещу заплащане на определена за това цена, посочена в актуалната ценова листа, публикувана на Уебсайта. Продавачът е предвидил следните периоди за ползване на Услугата:

(а) Услугата със срок за ползване до 1 месец;

(б) Услугата със срок за ползване до 3 месеца;

 (в) Услугата със срок за ползване до 12 месеца.

2.3. Продавачът се стреми да обогатява съдържанието на Услугата. Съдържанието на Услугата може в бъдеще да бъде заменяно, модифицирано или актуализирано. Промените, модификациите или актуализациите във външния вид на електронния магазин и/или на Уебсайта не се считат за изменение на Договора или на Услугата.

2.3.  Услугата, включително тази в промоция/намаление, се предлага до изчерпване на наличността (количеството) й, дори това да не е изрично отбелязано в електронния магазин.

 

2.4. Потребителят се съгласява, че Продавачът има право да прави промени в съдържанието, обхванато от Услугата.

 

2.5. За да придобие Потребителят пряко впечатление за вида, качествата и начина на използване на предлаганата от Продавача Услуга, Продавачът предоставя на Потребителя безплатен достъп до 1 (един) брой тест за избран от Потребителя езиков сертификат от представените в Уебсайта, наричан за краткост по-долу в настоящите Общи условия „Демо“. Достъпът до „Демо“ е безплатен и Потребителят не дължи на Продавача заплащане на цена за него. Достъпът до Демо се осъществява чрез заявка от Потребителя, изпратена по имейл до Продавача. Заявката се изпраща до следният e-mail: [email protected]. Заявката, представлява потвърждение на желанието на Потребителя да изпробва предлаганата услугата от Продавача. Заявката на „Демо“ не води след себе си задължение за Потребителя да направи Поръчка за получаване на достъп до Услугата за която се заплаща цена.

 

Цена за използване на услугата:

2.6. Срещу заплащане на цена, посочена в актуалната ценова листа, публикувана на Уебсайта, Потребителят може да избере и да получи достъп до Услугата.

2.7. Потребителят изрично приема и се съгласява, че Продавачът има право да променя едностранно цените на Услугата.

 1. ЦЕНА, ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ:

3.1. За предоставяне на Услугата Потребителят заплаща цена в съответствие с актуалната ценова листа на Услугата, публикувана на Уебсайта, с която Потребителят може да се запознае преди сключването на Договора. В процедурата по правене на Поръчка на Услугата е предвидено изрично потвърждение от Потребителя, че той е информиран, че Поръчката е обвързана със задължението за заплащане на цена.

3.1.1. Цената на Услугата е в лева (BGN). Цената е крайна и включва данък добавена стойност (ДДС).

3.2. Плащането на цената се извършва авансово.  

3.3. Плащането се счита извършено със заверяване на банковата сметка на Продавача със съответната цена. 

3.4. Потребителят може да извърши плащане на цената по избор на един от следните начини за плащане, а именно:  по банков път или чрез банкова карта. Начините на плащане на дължимата цена са посочени както в тези Общи условия, така и на Уебсайта.

3.4.1.   В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от лева (BGN). Продавачът препоръчва на своите Потребители да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.

3.4.2. Данни за банковата сметка на Продавача:

Екзам трейнинг ЕООД

ЕИК: 205703595

Гр.София, ул. 6-ти септември 44, ет.1

М.О.Л.: Димитър Александров

3.5. Продавачът издава на Потребителя фактура за предоставената Услуга на Потребителя от Продавача, въз основа на информацията, предоставена на Продавача от Потребителя при правенето на Поръчката в електронния магазин на Продавача.

3.6. Продавачът издава фактура за всяко плащане по Поръчка на Потребител чрез която Потребителят е получил Услугата, предлагана в електронния магазин на Продавача. Потребителят е съгласен да получава фактурата по електронен път чрез изпращането й на електронния адрес на Потребителя. В случай, че същата не бъде получена в срок до 48 часа (четиридесет и осем) часа от датата на изпращане на уникалния код за достъп до съдържанието на Услугата, моля да ни уведомите на следния имейл: [email protected].

 1. ПОРЪЧКА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР:

 

4.1. Потребителят, за да получи достъп до съдържанието на Услугата, следва да направи Поръчка по електронен път чрез електронния магазин и да заплати определената цена на избраната от него Услуга.

 

4.2. Потребителят може да направи Поръчка по електронен път чрез електронния магазин на Уебсайта чрез добавянето на желаната от Потребителя Услуга в „Моята количка“, следвайки стъпките, указани в електронния магазин, за да завърши Поръчката си.

 

4.3.   Всяка добавена в „Моята количка“ Услуга може да бъде закупена, респективно предоставена ако е налична. Добавянето на Услуга в „Моята количка“ без Поръчката да бъде завършена не води до регистрацията на Поръчката и автоматичното запазване на Услугата.

 

4.4. Продавачът изпраща уведомление до Потребителя за регистриране на Поръчката в системата на Продавача чрез изпращането на електронно писмо до електронната поща (имейл), посочена от Потребителя. Това уведомление представлява потвърждение за сключения Договор и съдържа цялата информацията за Продавача и сключения Договор съгласно чл. 47 от Закон за защита на потребителите, а именно: относно Продавача, характеристика на избраната Услуга, че избраната Услуга е обвързана с плащане, крайната цена на Услугата, начините за плащане на цената на Услугата, изпълнението и срока на Договора, уведомление, че Потребителят губи правото си на отказ от Договора с изпълнението му от Продавача с изпращането на уникалния код за достъп до Услугата.

 

4.5.1. Преди Потребителят да завърши своята Поръчка, Продавачът предоставя по ясен и очевиден начин следната информация в непосредствена близост до бутона за завършване на Поръчката:

- основните характеристики на избраната от Потребителя Услуга;

- крайната цена на избраната от Потребителя Услуга;

- че Поръчката е обвързана с плащане;

- срока на Договора, в който Потребителят може да използва Услугата, след заплащане на Услугата от Потребителя;

- че с изпращане на уникалния код за достъп до избраната от Потребителя Услуга, след заплащането на цената, Договорът ще се счита изпълнен от Продавача и Потребителят губи правото си на отказ от Договора.

 

4.6. Преди Потребителят да завърши своята Поръчка, Потребителят декларира информираността си и дава съгласието си, чрез поставяне на отметка:

4.6.1. че е предварително информиран и дава съгласието си, че с предоставянето на уникалния код за достъп до Услугата, Договорът се счита изпълнен от Продавача и Потребителят губи правото си на отказ от Договора;

4.6.2. че приема Общите условия за ползване на електронния магазин;

4.6.3. че приема Политиката за поверителност на електронния магазин;

4.6.4. че приема Политиката за използване на „бисквитки“ в Уебсайта и електронния магазин.

 

4.7. Договорът се смята за сключен в момента, в който Потребителят се съгласи с него, като кликне върху обозначения бутон в електронния магазин за завършване на Поръчката.

 

4.8. Договорът, сключен между Потребителят и Продавача, се състои от параметрите на Поръчката, както и от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Потребителя.

 

4.9. Потребителят дава изричното си съгласие Продавачът да се свърже с него пo имейл или телефон, когато това се налага във връзка с направената Поръчка и сключения Договор.

 

4.10. Продавачът има правото да не изпълни Поръчка поради изчерпване на наличността, като Продавачът уведомява за това Потребителя чрез изпращането на електронно писмо до електронната поща (имейл) на Потребителя. В този случай Продавачът следва да върне евентуално получената цена на Услугата на Потребителя по банков път, по посочена от Потребителя банкова сметка.

 

4.11. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Потребителя Поръчка, за което уведомява Потребителя чрез изпращането на електронно писмо до електронната поща на Потребителя. Анулирането на Поръчката не влече каквато и да е отговорност и/или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

(а) неприемане от страна на банката-издател на Потребителя на транзакцията при онлайн плащане;

(б) осъществяване на парична транзакция, което не доведе до постъпване на средства по банковата сметка на Продавача при онлайн плащания или по банков път;

(в) предоставените от Потребителя данни при правенето на Поръчка са непълни и/или грешни.

4.12. Потребителят е длъжен да гарантира достоверността на декларираната информация по време на правене на Поръчката. Потребителят е длъжен да прегледа и провери пълнотата и точността на предоставените от него данни по време на правене на Поръчката. Потребителят носи отговорност в случай на непълни и/или неточно попълнени от него данни по време на правене на Поръчката.

4.13. При правене на Поръчката Потребителят предоставя всички или някои от следните данни: име, фамилия, адрес на електронна поща (имейл), телефон, парола или всяка друга информация, която може да се изисква и е необходима за завършване на Поръчката (наричани по-нататък „Данни“). Потребителят съхранява Данните по такъв начин, че да ги предпази от неразрешен достъп. Потребителят носи отговорност за всяко използване на Услугата, което се осъществява чрез неговата Поръчка. Потребителят се съгласява, че техните Данни ще се обработват от Продавача в съответствие с приложимата Политика за поверителност на електронния магазин, която може да видите тук.

 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП до Услугата. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ПРИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА. ИЗГУБВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА:

5.1. Потребителят получава уникален код за достъп до избраната от него налична Услуга след заплащане на дължимата за това цена на Продавача по начина, избран от Потребителя съгласно в т. 3.4. по-горе.

5.2. В срок до 24 (двадесет и четири) часа от датата на която плащането се счита извършено Продавачът предоставя на Потребителя уникален код за достъп до избраната от Потребителя Услугата чрез изпращането на електронно писмо до електронната поща на Потребителя, в което Продавачът също така предоставя линк и инструкции за въвеждането на уникалния код.

5.3. Договорът се счита изпълнен от Продавача с изпращането на уникалния код за достъп до избраната от Потребителя Услугата. Продавачът информира Потребителя предварително и получава неговото съгласието, преди Потребителят да финализира поръчката, че с изпращането на уникалния код за достъп до Услугата, Договорът ще се счита изпълнен от Продавача и Потребителят ще губи правото си на отказ от Договора.

5.4. Продавачът не носи отговорност за невъзможността на Потребителя да използва Услугата поради грешки и/или проблеми, свързани с компютри и/или други устройства, интернет мрежи, електроника и/или комуникационна техника и средства, които са извън контрола на Продавача.

5.5. При невъзможност за доставка по направена поръчка, Продавачът възстановява заплатената сума на Потребителя. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 7 работни дни.
Възстановяването на суми се осъществява с обратна операция по картата, с която е направено плащането.

 

 1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ:

6.1.   Потребителят се съгласява, че предоставените от него лични или други данни на Продавача при правенето на Поръчка могат да бъдат използвани от Продавача за следните цели:

(1) регистрирането на Поръчки, изпълнението/неизпълнението на поръчаните Услуги, фактуриране, както и във връзка с разрешаване на евентуално възникнали спорове с Потребителя по повод негови Поръчки или разглеждане на исканията на Потребителя;

(2) изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по имейл или чрез SMS;

(3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

 

6.2.   Потребителят се съгласява да предостави на Продавача неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка с електронния магазин, независимо дали е направил Поръчка. Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Потребителят изрично се съгласява, че Продавачът може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Потребителят му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка с електронния магазин или действията/бездействията, които Потребителят е осъществил през или във връзка с електронния магазин. Продавачът няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

 

6.3.   С предоставянето на свои данни на Продавача Потребителят дава изричното си съгласие с него да се свързват Продавача или трети лица, които са партньори на Продавача и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, както и други дружества, с които Продавачът може да разработи общи програми за офериране на Услугите на пазара и др.

 

 1. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ:

7.1. Потребителят може да използва Услугата само за лична употреба и в съответствие с настоящите Общи условия. Потребителят няма право по друг начин да използва Услугата в нарушение на законите за авторските права, други закони или тези Общи условия.

7.2. Съдържанието, съгласно определението в точка „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Услугата, електронния магазин и/или Уебсайта, са изключителна собственост на Продавача.

 

7.3. Продавачът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Услугата, електронния магазин и/или Уебсайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

 

7.4. Нищо в сключения между Продавача и Потребителя Договор няма да се счита като разрешение от страна на Продавача, Потребителят да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Услугата, електронния магазин и/или Уебсайта, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Уебсайтът съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Продавача върху Съдържанието. Потребителят няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Продавача.

 

7.5. Потребителят може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от настоящите Общи условия за ползване.

 

7.6. Потребителят има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Продавача за това и само за частта от Съдържанието, по начина и до степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на Договора между Продавача и Потребителя и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Продавача, който има право да потърси отговорността на Потребителя за това.

 

7.7. Простото изпращане до Потребителя или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Продавача няма да се счита за съгласие от страна на Продавача да позволи на Потребителя да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Продавача.

 

7.8. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите Общи условия за ползване или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Продавача.

 

 1. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

8.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на Договора, ако се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

 

8.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

8.3. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Потребителите вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

 

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ:

9.1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по Договора, сключен чрез електронния магазин без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Потребителя за това. Съответният Продавач ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 

9.2.   Продавачът си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на Потребител до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако Потребител злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин и това е в ущърб на Продавача или трето лице. В този случай Потребителят има право да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на Продавача, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. В този случай Продавачът не носи отговорност за евентуалните вреди, които Потребителят е претърпял или може да претърпи в следствие на това действие.

 

9.3.   Потребителят има право да публикува мнения относно Услугата, както и да се свързва с Продавача на посочените адреси в раздел „Контакти” на Уебсайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Уебсайта и/или игнорирани.

 

9.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна връзка с него или на посочените на Уебсайта адреси в раздел „Контакти” на Уебсайта.

 

9.5.   В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, Продавачът си запазва правото да изисква от Потребителя да въвежда ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Уебсайта.

 

9.6.   Продавачът може да публикува рекламна или промоционална информация за Услугите и/или за предлаганите от него или от други търговци промоции на Уебсайта, за определен период от време.

 

9.7. Продавачът използва в електронния магазин и Уебсайта и неговите поддомейни бисквитки и моля, прегледайте Политиката за използване на бисквитки, която може да видите тук.

9.8. Потребителят е длъжен да актуализира данните си за контакт, ако те се променят по време на ползването на Услугата. Приема се, че Продавачът е изпълнило задължението си за уведомяване чрез изпращане на уведомления до последния посочен имейл на Потребителя, независимо дали този имейл се използва от Потребителя или е неизползваем по други причини.

 1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И РЕШАВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ СПОРОВЕ:

 

Приложимо към настоящите Общи условия и Договор е българското законодателство. Приемайки настоящите Общи условия, Потребителят разбира и се съгласява, че Продавачът може да прехвърли всички свои права и задължения, възникнали на основание на Договор и/или настоящите Общи условия и/или въз основа на допълнителни уговорки между Продавача и Потребителя на трето лице. Евентуалните спорове, възникнали между Продавача и Потребител, ще се разрешават по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентния за това български съд.

 

Настоящите Общи условия са приети от Продавача с Решение 1 и са в сила от 31.07.2019 г.